เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ 08:00 น. – 17:00 น.
ฟรี ค่าจัดส่ง

รายการสั่งซื้อทั้งหมด

สอบถามหรือสั่งซื้อทันที

+(66) 86-336-8041

menu

ร่วมงานกับเรา : กาวพีอาร์

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียด
 1. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล
 2. สรรหาและควบคุมการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
 3. สร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดข้อร้องเรียนจากพนักงาน ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
 4. จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับพนักงานทุกระดับ
 5. บริหารข้อมูลระบบสารสนเทศน์ของระบบ HR
 6. แก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในองค์กร
 7. วางแผนการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
 8. วางแผนการบริหารกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
 9. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
 10. ออกแบบและกำหนกรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
 11. วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 12. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฏหมายแรงงานกับพนักงานทุกระดับ
 13. ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อวางแผนด้านกำลังคนและกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
 14. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และแม่บ้าน
 15. ควบคุมและรับผิดชอบงานเอกสารแรงงานต่างด้าว
 16. ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากทางบริษัทฯ
 17. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการทัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ความรู้การฝึกอบรม การบริหารทรัพยากรบุตตล
 4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปี ขึ้นไป
 5. ความสามารถที่เป็นประโยชน์ มีความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานดี กล้าตัดสินใจ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว ประนีประนอม
รายละเอียด
 1. รับนโยบายและปฏิบัติตามแผนกำหนดการของบริษัทพร้อมประเมินผล
 2. กำหนดนโยบายและแผนงานรวมทั้งเป้าหมายในการทำงานในแต่ละแผนก
 3. ควบคุมและดูแลจัดการในแต่ละแผนกให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบาย
 4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในแต่ละแผนกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษา ปวส.  ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ตวามสามารถที่เกี่ยวข้อง มีความคล่องตัวสูง เรียนรู้งานได้เร็ว
 4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
 1. บริหารจัดการควบคุมกระบวนการบัญชีของสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอคล้องกับนโยบายของทางสำนักงานใหญ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฏหมายภาษีอากร และระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร
 2. ควลคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีทั้งหมด เช่น การบันทึกบัญชี การปิดบัญชีรายเดือน ไตรมาสและรายปี รวมถึงควบคุมการจัดทำงบการเงินและรายงาน
 3. วางแผนควบคุมในการบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯ
 4. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชีทั้งหมดนำเสนอผู้บริหาร
 5. ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
 6. แระสานงานและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน เช่น สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่กำกับดูแลต่างๆ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
 8. ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  2. การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. ความรู้การฝึกอบรม การบริหารการบัญชีและการเงิน
  4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในตำปหน่ง 5 ปี ขึ้นไป
  5. ความสามารถที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ด้านระบบบัญชีเป็นอย่างดี สามารถปิดงบได้
รายละเอียด
 1. ดูแลและตรวจสอบห้องบัญชีการเงินส่วนกลาง
 2. นำฝากเงินรายรับสำนักงานใหญ่ เงินโกดัง และสินค้าคืนทุกวัน
 3. ควบคุมค่าใช่จ่ายของส่วนกลางและสาขา
 4. ดูแลและตรวจสอบบัญชีการเงินสาขา
 5. ตรวจสอบเอกสารรายรับและรายจ่ายสาขา
 6. ตั้งยอดโอนและตามยอดโอนจากกรรมการ
 7. ตรวจสอบค่าเฉลี่ยรถ/สรุปประจำเดือน
 8. ดึงยอดลูกหนี้คงค้าง
 9. ตามเรื่องบิลทุกบิลที่มีปัญหาในระบบ
 10. ตามยอดการวางบอลที่มีปัญหาในระบบ
 11. ตามการนำฝากเงินรายรับของสาขา วันต่อวัน
 12. ตัดชำระหนี้บิลในระบบที่ลูกต้าตัดหน้าบิล
 13. ประเมินผล KPI
 14. รายงานผลค่าใช้จ่ายและรายรับประจำเดือนให้แก่ผู้บริหาร
 15. ตรวจสอบค่าเที่ยวรถใหญ่

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ความรู้การฝึกอบรม การบริหารการบัญชีและการเงิน
 4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในตำปหน่ง 5 ปี ขึ้นไป
 5. ความสามารถที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ด้านระบบบัญชีเป็นอย่างดี
รายละเอียด

งานขายแอดมิน

 1. โทรศัพท์หรือสื่อสารผ่านสื่ออื่นๆ ในการประสานงานรับเรื่องระหว่างลูกค้า ฝ่ายจัดส่ง/บัญชี และงานขายต่างๆ
 2. เฝ้าติดตามลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ
 3. รวบรวมข้อมูลยอดขายของแต่ละสาขาเพื่อจัดทำรายงานสรุปประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
 4. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศน์เพื่อจัดทำสื่อการขายออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก
 5. ออกพบปะลูกค้าเพื่อนำเสนอขายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

งานขายภาคสนาม

 1. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้องเพื่อนำเสนอการขาย
 2. จัดเตรียมใบเสนอราคาเพื่อเสนอขาย
 3. วางแผนพบปะลูกค้าแบบประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
 4. ออกพบปะลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และปิดการขาย
 5. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 6. รับออเดอร์จากลูกค้าและนำส่งต่อให้กับบริษัทฯ
 7. เสาะแสวงหาข้อมูลและช่องทางในการค้นหาลูกค้าและจัดทำโปรเจคงานเพื่อสร้างยอดขาย
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 9. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษา  ปวช. ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
 3. ประสบการณ์ ในตำแหน่งหรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 4. ความสามารถที่เป็นประโยชน์ มีทักษะด้านการเจรจาและสื่อสาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ค่อนข้างดี
รายละเอียด
 1. จัดทำแผนการตลาดประจำวัน
 2. การหาลูกค้าใหม่
 3. หาข้อมูลลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าใหม่
 4. จัดทำข้อมูลลูกค้า
 5. ประเมินศักยภาพของลูกค้า
 6. แนะขอบเขตการบริการ
 7. เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการขาย
 8. เสนอขายงานบริการบริษัท
 9. จัดทำรายงานสรุปราคาลูกค้าใหม่ เพื่อส่งขออนุมัติราคา
 10. บริการหลังการขาย
 11. ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าที่ขาดการติดต่อ
 12. ติดตามผลการดำเนินการ ปัญหาการให้บริการ

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 4. มีใจรักบริการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. สามารถที่เกี่ยวข้อง การวางแผนกลยุทธ์ การโน้มน้าว การเจรจาต่อรอง ภาวะผู้นำ การตัดสินใจ
รายละเอียด
 1. จัดทำแผนการตลาดประจำวัน
 2. การหาลูกค้าใหม่
 3. หาข้อมูลลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าใหม่
 4. จัดทำข้อมูลลูกค้า
 5. ประเมินศักยภาพของลูกค้า
 6. แนะขอบเขตการบริการ
 7. เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการขาย
 8. เสนอขายงานบริการบริษัท
 9. จัดทำรายงานสรุปราคาลูกค้าใหม่ เพื่อส่งขออนุมัติราคา
 10. บริการหลังการขาย
 11. ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าที่ขาดการติดต่อ
 12. ติดตามผลการดำเนินการ ปัญหาการให้บริการ

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 4. มีใจรักบริการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. สามารถที่เกี่ยวข้อง การวางแผนกลยุทธ์ การโน้มน้าว การเจรจาต่อรอง ภาวะผู้นำ การตัดสินใจ
รายละเอียด
 1. จัดทำแผนการตลาดประจำวัน
 2. การหาลูกค้าใหม่
 3. หาข้อมูลลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าใหม่
 4. จัดทำข้อมูลลูกค้า
 5. ประเมินศักยภาพของลูกค้า
 6. แนะขอบเขตการบริการ
 7. เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการขาย
 8. เสนอขายงานบริการบริษัท
 9. จัดทำรายงานสรุปราคาลูกค้าใหม่ เพื่อส่งขออนุมัติราคา
 10. บริการหลังการขาย
 11. ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าที่ขาดการติดต่อ
 12. ติดตามผลการดำเนินการ ปัญหาการให้บริการ

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 4. มีใจรักบริการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. ามารถที่เกี่ยวข้อง การวางแผนกลยุทธ์ การโน้มน้าว การเจรจาต่อรอง ภาวะผู้นำ การตัดสินใจ
รายละเอียด
 1. จัดทำแผนการตลาดประจำวัน
 2. การหาลูกค้าใหม่
 3. หาข้อมูลลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าใหม่
 4. จัดทำข้อมูลลูกค้า
 5. ประเมินศักยภาพของลูกค้า
 6. แนะขอบเขตการบริการ
 7. เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการขาย
 8. เสนอขายงานบริการบริษัท
 9. จัดทำรายงานสรุปราคาลูกค้าใหม่ เพื่อส่งขออนุมัติราคา
 10. บริการหลังการขาย
 11. ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าที่ขาดการติดต่อ
 12. ติดตามผลการดำเนินการ ปัญหาการให้บริการ

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 4. มีใจรักบริการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. สามารถที่เกี่ยวข้อง การวางแผนกลยุทธ์ การโน้มน้าว การเจรจาต่อรอง ภาวะผู้นำ การตัดสินใจ

"เข้าใจ ใส่ใจ มิตรแท้ ผู้ประกอบการ"

Shopping Cart